Vzdělávací program

Koncepce školičky vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a ze Školního vzdělávacího programu MŠMT ČR s ohledem na moderní trendy a směry v předškolní výchově. Výchovně vzdělávací proces probíhá tzv. integrovaným učením hrou (učení vlastním prožitkem při hře) a začleňuje prvky Montessori  a Waldorfské pedagogiky, čerpající veškeré poznatky a vědomosti z přírody.

 

Důraz klademe především na ekologickou výchovu, prevenci společensky nežádoucích jevů a základní morální hodnoty společnosti.

 

Rámcový vzdělávací program.doc        

                                                                      

Denní program školičky

06:00 - 08:00

Příchod dětí do školičky, volná hra pod dohledem, individuální práce s dětmi - děti si nerušeně hrají, mohou si vybírat činnosti: pohyb v prostorách mateřské školy, cvičení na nářadí, výtvarné činnosti, hry, využívají hračky a pomůcky dle své volby a fantazie.... Pedagogický personál je dětem po celou dobu plně k dispozici.

 

08:00 - 08:30

Komunitní kruh - sdělujeme své prožitky, řešíme vzniklé situace, vyjadřujeme pocity, své názory, používáme pravidlo naslouchání, kdy hovoří jen jeden a ostatní ho poslouchají.

 

8.30 - 9.00

„Zdravé tělo, zdravý duch"  - zdravotní cviky pro správný tělesný vývoj, jóga.

 

9.00 - 09:30

Svačinka - respektuje osobní tempo dítěte a jeho stravovací návyky.

 

09:30 - 11:30

Dopolední pracovní a vzdělávací činnosti, pobyt venku.

 

11:30 - 12:00

Oběd


12:00 - 12:30

Čištění zoubků a příprava na odpočinek

 

12:30 - 14:00

Čtená pohádka, odpočinek - děti do spánku nenutíme. Děti, které spát nechtějí si mohou prohlížet knížku či vzít hračku do postýlky.

 

14:00 - 14:30

Svačinka - za pěkného počasí svačíme na zahrádce.

 

14:30 - 17:00 Odpolední zájmové činnosti, volná hra pod dohledem, pobyt venku.

 

Zájmová činnost - kroužky a aktivity

 

Anglický jazyk

 • Cizí jazyk v předškolním věku pomáhá rozvíjet vnímání a pomůže při budoucím úspěšném studiu jakéhokoliv cizího jazyka.

 • S angličtinou se seznamujeme zábavnou formou prostřednictvím her, písniček a říkadel. Nenásilnou formou se tak snažíme, aby se angličtina stala přirozenou součástí každodenní komunikace.

 • Výuka angličtiny v naší školičce probíhá ve dvou rovinách - všední činnosti a cílená rozšířená výuka.  Angličtinu zapojujeme do obyčejných všedních činností dne, kdy děti získávají slovní zásobu v rovině prvé. V rovině druhé učíme děti v navazujících lekcích dle sestaveného tématického plánu.

 • Výuka probíhá 2x týdně s každodenním opakováním naučených říkadel a písniček.

 • Účast na výuce je dobrovolná. Dítě, které se nechce věnovat angličtině, je zaměstnáno jinou činností.

   

Jízda na koni

 

Kontakt s koněm vyvolává emotivní zážitek, podporuje intelektovou složku a pozornost člověka.

 

Jízda na koni velmi prospívá celému pohybovému aparátu, ale hlavně psychice dětí.

 

 • Hlavní myšlenkou je naučit děti nejen základy jízdy na koni, ale i správné a bezpečné manipulaci s koňmi. Děti získávají obecné zkušenosti týkající se práce s koňmi, a to jak teoretické, tak praktické.

 • Děti se tak postupně seznamují s koňmi, jejich chováním a potřebami.

 • Při výuce jízdy na koni  je k dětem přistupováno individuálně a výuka je přizpůsobena jejich fyzické i mentální zdatnosti. Do výuky zařazujeme také voltižní prvky na lonži, při kterých dítě získává rovnováhu, která je při jízdě na koni nezbytná.

 • Při výcviku je kladen důraz na bezpečnost dětí.

 

Keramika

 • Je vhodná pro děti, které se potýkají s problémy především v oblasti sociální a jemné motoriky.

 • Děti tvoří vlastníma rukama a ztvárňují svět kolem sebe - ten skutečný, ale i fantazijní.

 • Atmosféra v kroužku je utvářena tak, aby se děti přirozenou cestou učily překonávat sociální bariéry mezi sebou a postupně rozvíjely svojí tvořivost.

 • Při tvoření z hlíny jsou děti samy se sebou, učí se vnímat své pocity, soustředit se, ztišit se....

 • Hlína je také učí trpělivosti, úctě k práci, k materiálu, ale také umění radovat se z vytvořeného díla.

 • Mladší děti pracují s pomocí paní učitelky, je totiž nutné, aby se naučily již zpočátku hlínu správně zpracovávat a dodržovat některé nutné pracovní postupy, např. spojování hlíny šlikrem, odebírání či připojování keramické hmoty, používání různých nástrojů k práci, ale především koordinovat ruce při tvoření. Starší děti pak základní postupy již dobře zvládají, a tak se jim daří tvořit i dílka velmi zajímavá s vlastním nápadem a rukopisem.

 

Výtvarná činnost

 • Všechny výtvarné činnosti umožňují dětem uplatnit své dovednosti, využít přirozené zvídavosti, rozvíjí jejich nápaditost a fantazii.

 • Kreslení, malování, práce s papírem, textilem, modelování, lepení, stříhání - to vše jsou metody využívané při našich výtvarných činnostech.

 • Pracujeme maximálně s přírodními materiály (kamínky, dřevo, vlna, šišky a jiné materiály).

 • Drobné výtvarné činnosti jsou u nás téměř na denním pořádku.

 

 

Hudební činnost

 • Hudba a písničky (ať už v aktivní či pasivní formě) by měly být samozřejmou součástí života předškoláka.

 • Proto s dětmi pravidelně zpíváme, hrajeme na rytmické nástroje. Rozvíjíme tak hudební sluch, smysl pro naslouchání a nápodobu. Prostřednictvím písniček a říkadel procvičujeme také výslovnost.

 • V našem repertoáru se soustředíme na české lidové písničky.

 

 

Pohybová činnost

 • Každý den probíhá v mateřské školce cvičení dětí. Zařazujeme cvičení s balančními či jinými pomůckami, které rozvíjejí motoriku a zručnost. Dále prostorové hry, které rozvíjejí sportovní dovednosti, orientaci a také sociální zdatnost dětí. Kromě toho ve školce zařazujeme cvičení dětské jógy, která děti nepřetěžuje a naopak pomáhá vytvářet správné pohybové stereotypy.

 

 • Svět kolem nás - naučný program o zvířátkách, rostlinách, přírodě ...

 • Malá etiketa - životní hodnoty a mezilidské vztahy

 • Naším cílem je u dětí vytvořit základní hygienické a sociálně kulturní dovednosti a návyky ve vztahu k životnímu prostředí, probouzet citový vztah k přírodě, k výtvorům lidské práce i k lidem samotným. Pochopit správné a nesprávné chování člověka k životnímu prostředí, např. smysl a důvod třídění odpadu, získat povědomí a chuť chránit přírodu, umět hledět do budoucnosti.

 • Naší snahou je naplnit tyto výchovné úkoly podnětným prostředím, které dětem umožňuje přímé pozorování rostlin a zvířat, bezprostřední kontakt s okolní přírodou a styk dětí se zvířaty. Podmínky, ve kterých děti zjišťují vlastnosti přírody svými smysly, svou pracovní zkušeností a vlastní účastí při hře.

 • Děti od 4 let  – metodika nácviku čtení, psaní a počítání